صنعت و معدن، کارخانجات، کارگاه ها و معادن

  • تامین مالی خرید ماشین آلات و تجهیزات طرح های اکتشاف و استخراج معادن و صنایع معدنی
  • تامین مالی خرید ماشین آلات، تجهیزات و خطوط تولید کارخانجات و کارگاه های تولیدی و صنعتی
  • تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی