پیمانکاری ساختمانی، راه سازی، عمرانی و معدنی

  • تامین مالی خرید ماشین آلات و تجهیزات معادن و استخراج و بهره برداری معادن
  • تامین مالی خرید ماشین آلات و تجهیزات پروژه های عمرانی راه سازی، ساختمانی و پیمانکاری
  • تامین مالی خرید ماشین آلات پروژه های صنایع آب و سد سازی
  • تامین مالی خرید ماشین آلات و تجهیزات طرح های صنایع نیرو و خطوط انتقال نیرو
  • تامین مالی تجهیزات پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
  • تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای اجرای پروژه ها